Zao Wou-Ki, Homage to Monet, Musée de Rouen, 1991, wate […]