I chose Chen Yifei ((陳逸飛) as my artist to study.  He wa […]