A taste of Poland Beets, potato pancakes, salmon with l […]