Gao Xiaohua Gao Xiaohua (1955- ) was born in Nanjin, Ch […]