Guan Zilan (1903-1986) was born in Shanghai of turbulen […]