Wang Qingsong was born in 1966 in Heilongjiang Province […]